Wprowadzenie

Niniejsze warunki użytkowania i warunki regulują korzystanie z tej witryny; korzystając z tej witryny, akceptujesz niniejsze warunki w całości i bez zastrzeżeń. Jeśli nie zgadzasz się z tymi warunkami lub jakąkolwiek częścią niniejszych warunków, nie możesz korzystać z tej witryny ani uzyskiwać do niej dostępu.


Aby korzystać z tej witryny, musisz mieć co najmniej 18 [osiemnaście] lat. Korzystając z tej witryny i wyrażając zgodę na niniejsze warunki, gwarantujesz i oświadczasz, że masz co najmniej 18 lat.

Licencja na korzystanie z tej witryny

O ile nie podano inaczej, www.restoreprivacy.com i / lub jej licencjodawcy są właścicielami praw własności intelektualnej opublikowanych na tej stronie oraz materiałów używanych na www.restoreprivacy.com. Z zastrzeżeniem poniższej licencji wszystkie te prawa własności intelektualnej są zastrzeżone.

Możesz przeglądać, pobierać wyłącznie w celu buforowania oraz drukować strony, pliki lub inne treści ze strony internetowej na własny użytek, z zastrzeżeniem ograniczeń określonych poniżej oraz w innych miejscach niniejszych warunków.

Nie wolno Ci:

 • sprzedawać, wypożyczać lub udzielać licencji na materiały ze strony internetowej;
 • powielać, powielać, kopiować lub w inny sposób wykorzystywać materiały na tej stronie w celach komercyjnych;
 • edytować lub w inny sposób modyfikować dowolny materiał na stronie;
 • rozpowszechniać materiały z tej witryny - z wyjątkiem treści specjalnie i wyraźnie udostępnionych do redystrybucji; lub
 • ponownie opublikować lub powielić dowolną część tej witryny za pomocą elementów iframe lub skrobaczek do ekranu.

Dopuszczalne użycie

Nie wolno korzystać z tej witryny w jakikolwiek sposób, który powoduje lub może spowodować uszkodzenie strony internetowej lub pogorszenie dostępności lub dostępności witryny www.restoreprivacy.com lub w jakikolwiek sposób niezgodny z prawem, nielegalny, oszukańczy lub szkodliwy lub w związku z tym z jakimkolwiek niezgodnym z prawem, nielegalnym, oszukańczym lub szkodliwym celem lub działaniem.

Nie wolno używać tej witryny do kopiowania, przechowywania, hostowania, przesyłania, wysyłania, używania, publikowania lub rozpowszechniania jakichkolwiek materiałów, które składają się (lub są z nią powiązane), oprogramowania szpiegującego, wirusów komputerowych, koni trojańskich, robaków, programów rejestrujących naciśnięcia klawiszy, rootkit lub innych złośliwe oprogramowanie komputerowe.

Nie wolno przeprowadzać systematycznych ani zautomatyzowanych działań w zakresie gromadzenia danych na tej stronie lub w związku z nią bez wyraźnej pisemnej zgody www.restoreprivacy.com, w tym:

 • skrobanie
 • eksploracja danych
 • ekstrakcja danych
 • gromadzenie danych
 • „Kadrowanie” (iframe)
 • Artykuł „Spinning”

Nie wolno używać tej witryny ani żadnej jej części do przesyłania lub wysyłania niezamówionych informacji handlowych. Nie wolno używać tej witryny do jakichkolwiek celów związanych z marketingiem bez wyraźnej pisemnej zgody www.restoreprivacy.com.

Brak gwarancji

Ta strona internetowa jest udostępniana „taka, jaka jest” bez żadnych oświadczeń ani gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych. www.restoreprivacy.com nie składa żadnych oświadczeń ani gwarancji w odniesieniu do tej strony internetowej ani informacji i materiałów zawartych na tej stronie internetowej.

Bez uszczerbku dla ogólności powyższego akapitu, www.restoreprivacyr.com nie gwarantuje, że ta strona będzie stale dostępna lub w ogóle dostępna.

Nic na tej stronie nie stanowi ani nie powinno stanowić porady jakiegokolwiek rodzaju. Jeśli potrzebujesz porady w związku z jakąkolwiek kwestią prawną, finansową lub medyczną, powinieneś skonsultować się z odpowiednim specjalistą.

Restore Privacy LLC i www.restoreprivacy.com nie gwarantuje ani nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności, prawdopodobnych wyników lub niezawodności korzystania z materiałów na swojej stronie internetowej lub w inny sposób związanych z takimi materiałami lub na jakichkolwiek witrynach powiązanych z tą witryną.

granice odpowiedzialnosci

Restore Privacy LLC i www.restoreprivacy.com nie będą ponosić wobec ciebie odpowiedzialności (czy to na mocy prawa kontaktu, prawa deliktowego lub w inny sposób) w związku z treścią, korzystaniem lub w inny sposób w związku z tą stroną:

 • w zakresie, w jakim strona internetowa jest udostępniana bezpłatnie, w przypadku jakichkolwiek bezpośrednich strat;
 • za jakiekolwiek straty pośrednie, specjalne lub wynikowe; lub
 • za jakiekolwiek straty biznesowe, utratę dochodów, dochodów, zysków lub oczekiwanych oszczędności, utratę kontraktów lub relacji biznesowych, utratę reputacji lub dobrej woli, lub utratę lub uszkodzenie informacji lub danych.

Te ograniczenia odpowiedzialności mają zastosowanie, nawet jeśli Restore Privacy LLC i / lub www.restoreprivacy.com zostały wyraźnie poinformowane o potencjalnej stracie.

Dokładność materiałów i treści

Materiały i treści pojawiające się na stronie www.restoreprivacy.com mogą zawierać błędy techniczne, typograficzne lub fotograficzne.

Restore Privacy LLC / www.restoreprivacy.com nie gwarantuje, że którykolwiek z materiałów na jego stronie internetowej jest dokładny, kompletny lub aktualny. Przywróć prywatność LLC / www.restoreprivacy.com może dokonywać zmian w materiałach zawartych na swojej stronie internetowej w dowolnym momencie bez uprzedzenia.

Restore Privacy LLC / www.restoreprivacy.com nie zobowiązuje się do aktualizacji materiałów.

Linki partnerskie

Ta strona zawiera linki partnerskie, za które możemy zarobić niewielką prowizję, jeśli zdecydujesz się na zakup (bez dodatkowych kosztów). Zgodnie z wytycznymi FTC i przepisami prawa Stanów Zjednoczonych, wyłączenie odpowiedzialności dla tej witryny jest wyraźnie opublikowane na każdej stronie.

Wyłączenie odpowiedzialności dla partnerów Amazon

Przywróć prywatność (restoreprivacy.com) jest uczestnikiem Amazon Services LLC Associates Program, programu reklamowego stowarzyszonego zaprojektowanego w celu zapewnienia stronom możliwości zarabiania na opłatach reklamowych poprzez reklamę i linkowanie do amazon.com.

Amazon oferuje niewielką prowizję od produktów sprzedawanych za pośrednictwem ich linków partnerskich. Każde twoje zakupy za pośrednictwem naszych linków afiliacyjnych Amazon wspiera misję Przywracania prywatności bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

Zgodnie z polityką Amazon oświadczenie o partnerstwie Amazon jest wyraźnie opublikowane w obszarze stopki każdej strony z linkami partnerskimi Amazon.

Komentarze i polityka dyskryminacyjna

Komentarze powinny być konstruktywne i dotyczące tematu.

Wszelkie komentarze lub treści promujące mowę nienawiści, nękanie lub jakąkolwiek dyskryminację lub nadużycia nie będą tolerowane.

Jeśli znajdziesz coś niepokojącego, zgłoś to za pomocą formularza kontaktowego tutaj.

Wyjątki

Żadne z zastrzeżeń niniejszej witryny nie wyłącza ani nie ogranicza jakiejkolwiek gwarancji wynikającej z prawa, której wykluczenie lub ograniczenie byłoby niezgodne z prawem; i żadne z oświadczeń w tej witrynie nie wyłącza ani nie ogranicza odpowiedzialności Restore Privacy, LLC w odniesieniu do:

 • śmierć lub uszkodzenie ciała spowodowane zaniedbaniem strony www.restoreprivacy.com lub jej przedstawicieli, pracowników lub akcjonariuszy / właścicieli;
 • oszustwo lub świadome wprowadzenie w błąd ze strony www.restoreprivacy.com; lub
 • kwestia, która byłaby niezgodna z prawem lub niezgodna z prawem, aby www.restoreprivacy.com wykluczyła lub ograniczyła, lub podjęła próbę lub rzekomo wykluczyła lub ograniczyła swoją odpowiedzialność.

Rozsądność

Korzystając z tej strony, zgadzasz się, że wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności określone w niniejszym zrzeczeniu się odpowiedzialności są uzasadnione.

Jeśli uważasz, że nie są one uzasadnione, nie możesz korzystać z tej witryny.

Inne imprezy

Użytkownik akceptuje fakt, że jako podmiot z ograniczoną odpowiedzialnością www.restoreprivacy.com ma interes w ograniczeniu osobistej odpowiedzialności swoich funkcjonariuszy i pracowników. Zgadzasz się, że nie będziesz wnosić żadnych roszczeń osobiście wobec funkcjonariuszy lub pracowników www.restoreprivacy.com z tytułu strat poniesionych w związku z witryną.

Bez uszczerbku dla powyższego akapitu, zgadzasz się, że ograniczenia gwarancji i odpowiedzialności określone w niniejszym zrzeczeniu się odpowiedzialności na stronie będą chronić urzędników, pracowników, agentów, spółki zależne, następców, cesjonariuszy, podwykonawców, podwykonawców i podwykonawców www.restoreprivacy.com oraz www.restoreprivacy .com.

Przepisy niewykonalne

Jeżeli którekolwiek postanowienie niniejszego zrzeczenia się odpowiedzialności na stronie internetowej jest lub okaże się niemożliwe do wyegzekwowania na podstawie obowiązującego prawa, nie wpłynie to na wykonalność innych postanowień niniejszego zrzeczenia się odpowiedzialności.

Odszkodowanie

Niniejszym zabezpieczasz witrynę www.restoreprivacy.com i zobowiązujesz się do zabezpieczenia strony www.restoreprivacy.com od wszelkich strat, szkód, kosztów, zobowiązań i wydatków (w tym między innymi kosztów prawnych i wszelkich kwot wypłaconych przez www.restoreprivacy.com na rzecz osób trzecich w rozstrzygnięcie roszczenia lub sporu na podstawie porady radców prawnych www.restoreprivacy.com) poniesionych lub poniesionych przez www.restoreprivacy.com w wyniku naruszenia przez ciebie któregokolwiek postanowienia niniejszych warunków lub w wyniku roszczenia, które naruszyłeś którekolwiek z postanowień niniejszych warunków.

Naruszenie niniejszych warunków

Bez uszczerbku dla innych praw www.restoreprivacy.com wynikających z niniejszych warunków, jeśli użytkownik naruszy niniejsze warunki w jakikolwiek sposób, www.restoreprivacy.com może podjąć takie działania, jakie www.restoreprivacy.com uzna za właściwe, aby poradzić sobie z naruszeniem, w tym zawieszenie dostępu do strony internetowej, zakaz dostępu do strony internetowej, blokowanie dostępu komputerów do witryny za pomocą adresu IP, kontakt z dostawcą usług internetowych z prośbą o zablokowanie dostępu do strony i / lub wszczęcie postępowania sądowego przeciwko tobie.

Zmiana

www.restoreprivacy.com może okresowo zmieniać niniejsze warunki. Zmienione warunki będą miały zastosowanie do korzystania z tej witryny od daty publikacji zmienionych warunków na tej stronie. Regularnie sprawdzaj tę stronę, aby upewnić się, że znasz aktualną wersję.

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na związanie się aktualną wersją niniejszych warunków świadczenia usług.

Zadanie

www.restoreprivacy.com może przenosić, zlecać podwykonawstwo lub w inny sposób postępować z prawami i / lub zobowiązaniami www.restoreprivacy.com na mocy niniejszych warunków bez powiadamiania użytkownika lub uzyskiwania jego zgody.

Nie możesz przenosić, zlecać podwykonawstwa ani w inny sposób zajmować się swoimi prawami i / lub zobowiązaniami na podstawie niniejszych warunków.

Rozdzielność

Jeżeli którykolwiek sąd lub inny właściwy organ uzna, że ​​którekolwiek z postanowień niniejszych warunków są niezgodne z prawem i / lub niemożliwe do wyegzekwowania, pozostałe postanowienia będą obowiązywać. Jeżeli jakiekolwiek niezgodne z prawem i / lub niewykonalne postanowienie byłoby zgodne z prawem lub wykonalne, gdyby jego część została usunięta, ta część zostanie uznana za usuniętą, a pozostała część postanowienia będzie obowiązywać.

Całość porozumienia

Niniejsze warunki wraz z polityką prywatności www.restoreprivacy.com stanowią całość umowy między tobą a www.restoreprivacy.com w związku z korzystaniem z tej witryny i zastępują wszystkie wcześniejsze umowy dotyczące korzystania z tej witryny.

Prawo i jurysdykcja

Niniejsze warunki będą regulowane i interpretowane zgodnie z prawem Stanów Zjednoczonych Ameryki, a wszelkie spory związane z tymi warunkami będą podlegać wyłącznej jurysdykcji sądów Stany Zjednoczone Ameryki W stanie Wyoming, gdzie Przywracanie prywatności jest oficjalnie włączone.

Szczegóły www.restoreprivacy.com

Wydawcą, właścicielem i operatorem www.restoreprivacy.com jest Restore Privacy, LLC.

Skorzystaj z formularza kontaktowego, aby komunikować się z wydawcą www.restoreprivacy.com.

Link do polityki prywatności

James Rivington Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me